-Үйлдвэртэй танилцах хүсэлтээ онлайнаар болон цаасаар заавал бөглөж маркетингийн албанд захиалга өгөх
-Хөтөлбөрт оролцогчын насны хязгаар 11+ дээш байх
-Хөтөлбөрт оролцож байгаа баг бүрэлдэхүүний тоо 25 хүн байх бөгөөд 1 групп болно.
-Маркетингийн албанаас танд өдөр цагийг ажлын 8 цагт мэдэгдэх ба заасан өдөр яг цагтаа ирэх
-Үйлдвэртэй танилцаж байгаа баг бүрэлдэхүүний эрүүл мэндийн байдлыг группын ахлагч хариуцах
-Байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдалыг дагаж мөрдөх
-Хөтөлбөрийн турш хөтчийн зааврыг дагаж мөрдөх