“Алтай хайрхан оргил” ХХК

“Алтан Хайрхан Оргил” ХХК нь группын болон салбар компани, үйлдвэрүүдийн дэд бүтэц, тохижилт болон барилгуудын төлөвлөлт, зохион байгуулалтыг хариуцан ажиллаж байна.