ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  -Бизнесийн удирдлага ( Хүний нөөц, маркетинг, санхүү эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, борлуулалт түгээлт, ОУ-ын худалдаа, ОУ-ын харилцаа )
  -Үйлдвэрлэлийн техник, технологи, хими, микробиологийн чиглэлээр
  -Дадлагажигч оюутан улсын болон хувийн томоохон их дээд сургуулийн 2-р курсээс дээш курст суралцаж буй  оюутан байх.

ДАДЛАГАЖИХ ХУГАЦАА

  -Компаний боломжит хугацаанд дадлага хийлгэх ба энэ хугацаа нь  үйлдвэрүүд дээр дадлага хийх оюутнуудын  хувьд ихэвчлэн  зуны сар буюу 5, 6, 7, 8-р сарууд байна.
  -Бизнесийн удирдлагын  чиглэлээр дадлага хийх оюутнуудын  хувьд сургуулиас томилогдсон хугацаандаа  хүсэлт  гаргаж  шийдвэрлүүлж болно.
  -Дадлага хийх хугацааг ЗХНА-ны дарга тогтооно.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  -Сургуулийн тодорхойлолт
  -Дадлага хийхийг хүсэгчийн анкет
  -Дадлагын томилолтын хуудас
  -Дадлагын удирдамж
  -Дадлагын төлөвлөгөө
  -Сургуулиас дадлагын удирдагчийг томилсон шийдвэр