Бизнес харилцагчидад зориулсан

-ХАБ зааварчилгаа өгөх -Үйлдвэр дотор оруулж үзүүлэх -Үзүүлэнгийн өрөөнд танилцуулга хийх -Бүтээгдэхүүний амталгаа -Маркетингийн танилцуулах үйл ажиллагаа -Дурсгалын зураг авхуулах -Гарын бэлэг гардуулах